please enable javascript

Hướng dẫn làm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là mẫu giấy đề nghị được doanh nghiệp tư nhân lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh để đề nghị về việc đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về doanh nghiệp đăng ký..Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân tại đây.

 

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ............................. Nam/Nữ

Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…....................... Quốc tịch: ....................

Chứng minh nhân dân số: .......................................................................................

Ngày cấp: ...../....../.......Cơ quan cấp: .....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .........................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..................................................................................

Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................

.............................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .................................................

Email: ......................................................... Website: ............................................

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
do tôi làm chủ với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ................................

............................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...........................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): .........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

.............................................................................................................................

Điện thoại: ........................................ Fax: ............................................................

Email: .............................................. Website: ......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
     
     

4. Vốn đầu tư ban đầu: ..............................................................................................

Tổng số: ...................................................................................................................

Trong đó:

- Tiền Việt Nam: ........................................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: .......................................................................................

- Vàng: .....................................................................................................................

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định): ....................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác;

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

  .........., ngày...tháng...năm...

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

- .........................

- .........................

 

 

 

Tham khảo thêm những bài viết dưới đây:

CHỦ DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục

© 2018 Công ty TNHH Luật Thắng Lợi giữ bản quyền nội dung trên website này.